Regulamin programu „Bliżej siebie”

I. Organizator kursu

1. Organizatorami programu jest Wytwórnia Obfitości Justyna de Prado przy ul. Damazego Tilgnera 49, 80-809 Gdańsk, NIP 9570867433 oraz Digital Budda Witold Wosiński przy ul. Lawendowe Wzgórze 11A/8, 80-175 Gdańsk NIP 8331394451 nazywanymi dalej Organizatorami.

II. Cel programu

1. Celem programu jest pokazanie technik i sposobów łączenia się z Kronikami Akaszy oraz intuicją i zastosowanie ich w praktyce.


2. Program prowadzony jest wg autorskiego programu opracowanego przez Wytwórnię Obfitości oraz Digital Budda

III. Warunki nauczania

1. Zajęcia odbywają się co 2 lub 3 tygodnie zaczynając od dnia 4 lutego 2022 r. online, za pośrednictwem platformy Skype. Dokładne daty i godziny spotkań dostępne są na stronie zapisu na program: 
https://wytworniaobfitosci.pl/program-z-kartami/.

2. Przed zajęciami uczestnik otrzymuje nagranie online do zapoznania się. W czasie spotkań online wykorzystujemy wiedzę w praktyce.


3. Spotkanie online trwa ok. 1,5 godziny. 


4. Przed rozpoczęciem programu każdy uczestnik otrzyma karty „Rozmowy z Duszą” oraz diagram do pracy z wahadłem.


5. Jeżeli zajęcia nie będą mogły odbyć się w wyznaczonym terminie, organizator wyznaczy nowy termin w ustaleniu z uczestnikami.

IV. Zgłoszenia na kurs

1. Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres: wytwornia.obfitosci@op.pl


2. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, telefonu i adresu mailowego oraz nazwy paczkomatu lub adresu do wysyłki kart.

V. Uruchomienie kursu

1. Uruchomienie programu jest warunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników, którzy dokonali opłaty za kurs.


2. Uczestnicy są informowani się o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu kursu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem.


3. Program kończy się wraz z odbyciem ostatniego spotkania on-line.

VI. Ceny, raty, termin płatności, forma płatności

1. Do końca grudnia 2021 opłata wynosi 1000 zł. Do końca stycznia 2022 opłata wynosi 1200 zł.


2. Oprócz jednorazowej opłaty za zajęcia istnieje możliwość dokonania wpłaty w 2 lub 4 ratach.


3. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem lub opłacenie pierwszej raty.


4. Opłatę za zajęcia należy wnieść przelewem na konto.


5. Opłaty za spotkania, na których uczestnik był nieobecny nie podlegają zwrotowi. Uczestnicy otrzymają nagrania spotkań.

VII. Warunki rezygnacji

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem. W tym wypadku opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.


2. Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać elektronicznie na adres: wytwornia.obfitosci@op.pl


3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w trakcie trwania programu, jeśli nie spełnia on celów programu. Zostanie mu zwrócona kwota za niewykorzystane zajęcia. Może zostać naliczona opłata manipulacyjna.

VIII. Organizacja programu

1. W trakcie trwania spotkań uczestnicy widzą i słyszą się nawzajem.


2. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie spotkania w celu udostępnienia mu nagrania po zajęciach. 


IX.  Postanowienia końcowe

1. Materiały udostępniane w trakcie kursów są częścią autorskiego programu opracowanego przez Wytwórnię Obfitości oraz Digital Budda. Udostępnianie oraz rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody autorek jest zabronione.

2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.


3. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne.